دبیرستان دخترانه دانشگاه (دوره دوم )
 
  فضای سبز و کافه کتاب دبیرستان
 
  حیاط دبیرستان و سرویس های بهداشتی دبیرستان